Apprentice Plumbing and Heating Engineer

Employer
ADRA
Location
United Kingdom
Salary
Competitive
Closing date
8 Dec 2021

View more

Specialism
Engineering
Sector
Engineering & Aerospace
Role Type
Graduate, Other work and training
Start Date
Immediate
Duration
Permanent
Prentis Plymio a Pheiriannydd Gwresogi

Isafswm Cyflog Cenedlaethol / 40 awr y wythnos / Dros dro am hyd y prentisiaeth/ Gogledd Cymru

Hoffech chi fod yn rhan o d??m Atgyweirio a Chynnal a Chadw deinamig sy'n gweithio i ddarparu cartrefi fforddiadwy a chynaliadwy sydd wir eu hangen yng ngogledd Cymru?

Mae hwn yn gyfle cyffrous gydag Adra - un o brif ddarparwyr tai fforddiadwy o safon yng ngogledd Cymru, i ennill profiad o weithio mewn t??m Atgyweirio a Chynnal a Chadw prysur. Byddwch yn cynorthwyo gyda gwaith atgyweirio a gosod plymio a gwresogi yn unol ??'r Rheoliadau Nwy a manylebau Adra i eiddo gwag a gwag ac unrhyw asedau cysylltiedig eraill.

Byddwch yn gweithio tuag at ennill NVQ Lefel 2 a 3 mewn Plymio a Gwresogi Domestig.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 12pm 25/11/21

Sut i wneud cais am r??l Prentis Plymio a Pheiriannydd Gwresogi

Os oes gennych y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol ar gyfer y swydd hon, cliciwch "gwnewch gais" heddiw a chewch eich cyfeirio at wefan Adra lle gallwch chi gwblhau'ch cais a chyflwyno unrhyw ddogfennau ategol.

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU.

Mae sgiliau a phrofiad addas arall yn cynnwys: Prentisiaethau Cymru, Plymiwr, Peiriannydd, Cynnal a Chadw a Thrwsio Gosod, Rheoli Eiddo, Gwasanaeth Cwsmer, Peiriannydd Nwy

Apprentice Plumbing and Heating Engineer

National Minimum Wage / 40 hours a week / Temporary contract for the duration of the apprenticeship / North Wales

Would you like to be part of a dynamic Repairs & Maintenance team working to deliver much needed affordable and sustainable homes in north Wales?

This is an exciting opportunity with Adra - a leading provider of quality affordable housing in north Wales, to gain experience of working in a busy Repairs & Maintenance team. You will be assisting with plumbing and heating repairs and installation work in accordance with the Gas Regulations and Adra specifications to occupied and void properties and any other related assets.

You'll work towards gaining NVQ Level 2 & 3 in Plumbing and Domestic Heating

The ability to speak Welsh is essential for this role.

Closing date: 12pm 25/11/21

How to apply for the Multiskilled Joiner role:

If you have the skills and experience required for this position, click "apply" today and you will be directed to our website where you will be able to submit your application and any supporting documents.

You must be eligible to work in the UK.

Other suitable skills and experience includes: Apprenticeships Wales, Plumber, Engineer, Installation Maintenance and Repair, Property Management, Customer Service, Gas Engineer

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert